gratis forsendelse fra 265 kr bestilt før 22:00, sendes i dag! kundeanmeldelse 4.1/5

Vilkår og Betingelser

Generelle vilkår og betingelser Thuiswinkel

Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel-organisation (i det følgende: Thuiswinkel.org) er blevet udarbejdet i samråd med forbrugerforeningen inden for rammerne af det selvregulerende konsultationskoordinationsgruppe (CZ) fra Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Virksomhedens identitet

Artikel 3 - Anvendelse

Artikel 4 - Tilbudet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i reflektionsperioden

Artikel 8 - Udøvelse af forbrugerens ret til tilbagetrækning og omkostninger hertil

Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesret

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Overholdelse og ekstra garanti

Artikel 13 - Levering og gennemførelse

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Industrigaranti

Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser

Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definitioner

Under disse betingelser har følgende udtryk følgende betydning:

1. Tillægsaftale: en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og / eller tjenester i forbindelse med en fjernkontrakt, og disse varer, digitalt indhold og / eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;
2. Reflektionsperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin tilbagetrækningsret;
3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler med det formål, der er knyttet til hans erhverv, erhverv, håndværk eller erhverv;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digital indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
6. Varighedsaftale: en aftale, der omfatter den regelmæssige levering af varer, tjenester og / eller digitalt indhold i en bestemt periode;
7. Holdbart databærer: ethvert værktøj - inklusive e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger, der adresseres til ham personligt på en måde, som fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som informationen er beregnet til, og som muliggør uændret gengivelse af den lagrede information;
8. Fortrydelsesret: muligheden for forbrugeren at trække sig ud af fjernkontrakten inden for køleperioden;
9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org, og som tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og / eller fjerntjenester til forbrugerne;
10. Fjernkontrakt: en aftale indgået mellem iværksætter og forbruger inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og / eller tjenester, indtil og med indgåelse af aftalen udelukkende eller delvis bruge en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
11. Model-tilbagetrækningsformular: Den europæiske model-tilbagetrækningsformular inkluderet i tillæg I til disse betingelser; Bilag I behøver ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har ret til at trække sig tilbage med hensyn til sin ordre;
12. Teknologi til fjernkommunikation: betyder, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren skal være i samme rum på samme tid.

 

Artikel 2 - Virksomhedens identitet

Trading Toppers B.V. handel under navnet / navnene: Salontotal.dk
Forretningsadresse: Kronenweg 2, 7051 HX Varsseveld, Nederlandene
Telefonnummer: +31 (0) 88 4554565
Tilgængelighed: Mandag til fredag ​​fra 9:00 til 21:00 og lørdag fra 10:00 til 16:00
E-mail-adresse: service@salontotal.dk
Handelskammernummer: 62766066
Momsnummer (NL): NL854948843B01
Momsnummer (GB): GB369413965
Momsnummer (CH): CHE-395.650.126

Artikel 3 - Anvendelse

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
2. Inden fjernkontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden entreprenøren er indgået, vil entreprenøren angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses af iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis på anmodning fra forbrugeren.
3. Hvis afstandskontrakten indgås elektronisk, uanset foregående afsnit og inden fjernkontrakten er indgået, kan teksten til disse generelle vilkår stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den er forbruger kan let opbevares på et holdbart medium. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernkontrakten er indgået, vil det blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan høres elektronisk, og at de sendes gratis elektronisk eller på anden måde på anmodning fra forbrugeren.
4. I tilfælde af, at der gælder specifikke produkt- eller servicevilkår ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende forhold kan forbrugeren altid påberåbe sig den relevante bestemmelse, der er mest passende for ham. er gavnlig.

Artikel 4 - Tilbudet

1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller stilles på betingelser, angives dette eksplicit i tilbuddet.
2. Tilbudet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitalt indhold og / eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbudet fra forbrugeren. Hvis iværksætteren bruger billeder, er de en ægte repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og / eller digitalt indhold. Åbenbare fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.


Artikel 5 - Aftalen

1. Aftalen indgås med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, når forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks elektronisk modtagelse af accept af tilbuddet. Så længe modtageren af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
3. Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, overvåger iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Iværksætteren kan inden for juridiske rammer informere sig selv om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser såvel som alle de kendsgerninger og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller anmodning, med angivelse af årsager eller at knytte særlige betingelser til udførelsen.
5. Senest ved levering af produktet, service eller digitalt indhold til forbrugeren vil iværksætteren sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et holdbart medium:

a. besøgsadressen for etableringen af ​​iværksætteren, hvor forbrugeren kan gå med klager;
b. betingelserne for og den måde, forbrugeren kan udøve fortrydelsesret på, eller en klar erklæring om udelukkelse af angreretten
c. information om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
d. prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller digitalt indhold; for så vidt det gælder leveringsomkostningerne; og metoden til betaling, levering eller implementering af fjernkontrakten;
e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er ubestemt
f. hvis forbrugeren har ret til tilbagetrækning, formularen til tilbagetrækning.

6. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun den første levering.


Artikel 6 - Fortrydelsesret

Med produkter:

1. Forbrugeren kan opsige en aftale om køb af et produkt i en reflektionsperiode på 14 dage uden at give nogen grund. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men ikke forpligte ham til at angive hans (n) årsag (er).
2. Den i stk. 1 nævnte reflektionsperiode begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af forbrugeren på forhånd, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:

a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, hvis han klart har informeret forbrugeren om dette inden bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
b. hvis levering af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
c. for kontrakter om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

3. Forbrugeren kan opsige en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er blevet leveret på et konkret medium i 14 dage uden at give nogen grund. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men ikke forpligte ham til at angive hans (n) årsag (er).
4. Den i stk. 3 omhandlede reflektionsperiode starter dagen efter indgåelsen af ​​aftalen.

Udvidet reflektionsperiode for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium, hvis du ikke informerer om tilbagetrækningsretten:

5. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovmæssigt krævede oplysninger om fortrydelsesretten eller formularen for tilbagetrækning, afsluttes reflektionsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige reflektionsperiode, der er fastlagt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
6. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i foregående afsnit, inden for tolv måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den oprindelige reflektionsperiode, udløber reflektionsperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i reflektionsperioden

1. I reflektionsperioden håndterer forbrugeren produktet og emballagen med omhu. Han pakker kun ud eller bruger produktet i det omfang, det er nødvendigt for at bestemme produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han burde i en butik.
2. Forbrugeren er kun ansvarlig for afskrivning af det produkt, der er resultatet af en måde at håndtere produktet på, som går længere end tilladt i stk. 1.
3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for nogen formindsket værdi af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle juridisk krævede oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved indgåelsen af ​​aftalen.


Artikel 8 - Udøvelse af forbrugerens ret til tilbagetrækning og omkostninger hertil

1. Hvis forbrugeren benytter sig af sin ret til tilbagetrækning, skal han rapportere dette til iværksætteren inden for afkølingsperioden ved hjælp af modeludtrækningsformularen eller på en anden utvetydig måde.
2. Så snart som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter den i stk. 1 nævnte anmeldelse, returnerer forbrugeren produktet eller overleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren selv har tilbudt at indsamle produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder observeret returperioden, hvis han returnerer produktet, inden afkølingsperioden er udløbet.
3. Forbrugeren returnerer produktet med alt leveret tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i den originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra entreprenøren.
4. Risikoen og bevisbyrden for en korrekt og rettidig udøvelse af angreretten ligger hos forbrugeren.
5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har rapporteret, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren indikerer at bære omkostningerne selv, behøver forbrugeren ikke at bære omkostningerne ved afkast.
6. Hvis forbrugeren trækker sig tilbage efter først at have udtrykkeligt anmodet om, at levering af tjenesten eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg, begynder i et begrænset antal eller en bestemt mængde, begynder i afkølingsperioden, begynder forbrugeren iværksætter skylder et beløb, der er proportionalt med den del af forpligtelsen, der blev overholdt af iværksætteren på tilbagetrækningstidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
7. Forbrugeren bærer ikke omkostninger til udførelse af tjenester eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er klargjort til salg i et begrænset antal eller mængde eller til levering af fjernvarme, hvis:

iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovmæssigt krævede oplysninger om fortrydelsesret, omkostningsgodtgørelse i tilfælde af tilbagetrækning eller formular til tilbagetrækning, eller
b. forbrugeren har ikke eksplicit anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ​​tjenesten eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i reflektionsperioden.

8. Forbrugeren bærer ikke omkostninger for fuld eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, hvis:

a. før levering, har han ikke udtrykkeligt accepteret at påbegynde gennemførelsen af ​​aftalen inden afslutningen af ​​afkølingsperioden
b. han har ikke erkendt, at han mister sin ret til at trække sig tilbage, når han giver sit samtykke; eller
c. iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

9. Hvis forbrugeren benytter sig af sin tilbagetrækningsret, opsiges alle yderligere aftaler ved anvendelse af lovgivningen.


Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

1. Hvis iværksætteren gør meddelelsen om tilbagetrækning elektronisk mulig, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter modtagelse af denne meddelelse.
2. Iværksætteren refunderer alle betalinger fra forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som iværksætteren opkræver for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren indberetter tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at indsamle produktet selv, kan han vente med tilbagebetaling, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret produktet, alt efter hvad der er tidligere.
3. Iværksætteren bruger den samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, er entreprenøren ikke nødt til at godtgøre ekstraomkostningerne for den dyrere metode.


Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesret

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart har anført dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af aftalen:

1. Produkter eller tjenester, hvis pris er udsat for udsving i det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for tilbagetrækningsperioden
2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. En offentlig auktion betyder en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og / eller tjenester tilbydes af iværksætteren til den forbruger, der personligt er til stede, eller som får mulighed for at være personligt til stede på auktionen, i regi af en auktionær, og hvorved den vellykkede budgiver er forpligtet til at købe produkterne, digitalt indhold og / eller tjenester;
3. Servicekontrakter efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:

a. henrettelsen er startet med udtrykkeligt forudgående samtykke fra forbrugeren og
b. forbrugeren har erklæret, at han mister sin ret til tilbagetrækning, så snart entreprenøren fuldt ud har gennemført aftalen;

4. Pakkerejser som omhandlet i artikel 7: 500 BW og persontransportkontrakter;
5. Servicekontrakter til levering af bolig, hvis kontrakten indeholder en bestemt dato eller periode for udførelse og ikke til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
6. Aftaler, der vedrører fritidsaktiviteter, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller gennemførelsesperiode
7. Produkter fremstillet i henhold til forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på basis af et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
8. Produkter, der ødelægger hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
9. Forseglede produkter, som ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og som forseglingen er brudt efter levering;
10. Produkter, der i deres natur er uigenkaldeligt blandet med andre produkter;
11. Alkoholiske drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved kontraktens indgåelse, men leveringen kan kun finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i det marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
12. Forseglet lyd, videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
13. Aviser, magasiner eller magasiner med undtagelse af abonnementer på disse;
14. Levering af andet digitalt indhold end på et håndgribeligt medium, men kun hvis:

a. henrettelsen er begyndt med udtrykkeligt forudgående samtykke fra forbrugeren og
b. forbrugeren har erklæret, at han mister sin tilbagetrækningsret.


Artikel 11 - Prisen

1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, hæves ikke priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester, undtagen prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er udsat for udsving i det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på med variable priser. Dette link til udsving og det faktum, at alle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter indgåelsen af ​​aftalen er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.
4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelsen af ​​aftalen er kun tilladt, hvis iværksætteren har bestemt dette og:

a. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser eller
b. forbrugeren er bemyndiget til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
5. De priser, der er angivet i tilbudet om produkter eller tjenester inkluderer moms.


Artikel 12 - Opfyldelse af aftalen og yderligere garanti

1. Virksomheden garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller brugervenlighed og de lovbestemte krav, der eksisterede på datoen for aftalens indgåelse. bestemmelser og / eller regeringsbestemmelser. Hvis aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
2. En yderligere garanti, der ydes af iværksætteren, hans leverandør, producent eller importør, begrænser aldrig de juridiske rettigheder og hævder, at forbrugeren kan hævde over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis entreprenøren ikke har opfyldt sin del af kontrakten. aftale.
3. Ved en ekstra garanti forstås enhver forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der lovligt kræves, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.


Artikel 13 - Levering og gennemførelse

1. Iværksætteren vil tage størst mulig omhu ved modtagelse og implementering af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenester.
2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har givet kendskab til iværksætteren.
3. Med forbehold af hvad der er anført om dette i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil iværksætteren udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis levering er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet om dette senest 30 dage efter bestillingen. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at opløse kontrakten uden omkostninger og retten til kompensation.
4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt.
5. Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forudbestemt og repræsentant, der er meddelt til iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Aflysning:

1. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester med behørig overholdelse af de aftalte afbestillingsregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
2. Forbrugeren kan opsige en kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, når som helst mod slutningen af ​​den faste periode, under behørig overholdelse af de aftalte afbestillingsregler og en opsigelsesperiode. op til en måned.
3. Forbrugeren kan aftalerne nævnt i de foregående afsnit:

annullere på ethvert tidspunkt og ikke være begrænset til aflysning på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
b. i det mindste annullere på samme måde som de er indgået af ham;
c. annullere altid med den samme opsigelsesperiode, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse:

4. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, må ikke automatisk forlænges eller fornyes for en fast periode.
5. I modsætning til det foregående afsnit kan en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til den regelmæssige levering af daglige nyheder og ugentlige aviser og magasiner, stiltiøst forlænges med en begrænset periode på op til tre måneder, hvis forbrugeren forlænger den. kan opsige aftalen ved udgangen af ​​forlængelsen med en opsigelsesperiode på højst en måned.
6. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som gælder for regelmæssig levering af produkter eller tjenester, må kun forlænges stiltiende i en ubestemt periode, hvis forbrugeren til enhver tid kan annullere med en opsigelsesperiode på højst en måned. Opsigelsesfristen er højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end en gang om måneden, levering af dagligt, nyheder og ugentlige aviser og magasiner.
7. En aftale med en begrænset varighed til regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og slutter automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Dyrt:

8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren annullere aftalen når som helst med en opsigelsesperiode på højst en måned, medmindre rimeligheden og retfærdigheden modsætter sig annullering inden udløbet af den aftalte varighed. modstå.


Artikel 15 - Betaling

1. Medmindre andet er angivet i aftalen eller yderligere betingelser, skal de skyldige beløb betales inden for 14 dage efter starten af ​​afkølingsperioden eller i mangel af en afkøningsperiode inden for 14 dage efter lukningen af aftale. I tilfælde af aftale om levering af en service, begynder denne periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.
2. Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig være forpligtet til i almindelige vilkår at betale mere end 50% på forhånd. Når der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen rettigheder vedrørende udførelsen af ​​den eller de relevante ordrer eller tjenester, inden den fastsatte forudbetaling har fundet sted.
3. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsdata, der er leveret eller angivet til iværksætteren.
4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i tide, efter at han er blevet underrettet af iværksætteren om forsinket betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en periode på 14 dage til stadig at overholde sine betalingsforpligtelser, efter at betaling ikke er foretaget inden for denne 14-dages periode, forfalder lovpligtig rente på det skyldige beløb, og iværksætteren har ret til at opkræve de udenretslige opkrævningsomkostninger, der er afholdt af ham. Disse indsamlingsomkostninger beløber sig til højst: 15% på udestående beløb op til € 2.500; 10% på de næste € 2.500 og 5% på de næste € 5.000 med mindst € 40. Iværksætteren kan afvige fra ovennævnte beløb og procenter til fordel for forbrugeren.


Artikel 16 - Klageprocedure

1. Iværksætteren har en veldokumenteret klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over udførelsen af ​​aftalen skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
4. En klage over et produkt, service eller service for iværksætteren kan også indsendes via en klageformular på forbrugersiden på Thuiswinkel.org websted www.thuiswinkel.org. Klagen sendes derefter til den relevante iværksætter samt til Thuiswinkel.org.
5. Forbrugeren skal under alle omstændigheder give entreprenøren 4 uger til at løse klagen ved gensidig aftale. Efter denne periode opstår der en tvist, der er underlagt tvisteløsningen.


Artikel 17 - Tvister

1. Kontrakter mellem den iværksætter og forbrugeren, som disse generelle vilkår gælder, er udelukkende underlagt nederlandsk lovgivning.
2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller gennemførelse af aftaler med hensyn til produkter og tjenester, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan forelægges forbrugeren og iværksætteren under behørig overholdelse af nedenstående bestemmelser. Tvistekomité Thuiswinkel, postboks 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).
3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvisterudvalget, hvis forbrugeren først har forelagt sin klage til iværksætteren inden for en rimelig tid.
4. Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten indbringes for tvistudvalget skriftligt eller i en anden form, der skal fastlægges af Kommissionen, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren.
5. Når forbrugeren ønsker at forelægge en tvist til Tvistemålsudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Fortrinsvis rapporterer forbrugeren først dette til iværksætteren.
6. Hvis iværksætteren ønsker at forelægge en tvist til Tvistemålsudvalget, skal forbrugeren skriftligt oplyse inden for fem uger efter en skriftlig anmodning fra entreprenøren om han ønsker at gøre det, eller om tvisten vil blive behandlet af den kompetente person dommer. Hvis iværksætteren ikke hører valg af forbruger inden for en periode på fem uger, har iværksætteren ret til at forelægge tvisten for den kompetente domstol.
7. Tvistemålsudvalget træffer en afgørelse på de betingelser, der er fastsat i reglerne for tvistekomitéen (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistemåls afgørelser træffes ved bindende rådgivning.
8. Tvistemålsudvalget håndterer ikke en tvist eller indstiller behandlingen, hvis iværksætteren har fået et moratorium, er erklæret konkurs eller faktisk har afsluttet sin forretningsvirksomhed, før en tvist er behandlet af udvalget under retsmødet og der er truffet en endelig beslutning.
9. Hvis et andet anerkendt tvistudvalg eller et medlem af tvistudvalgene for forbrugeranliggender (SGC) eller Klagenemnet for finansielle tjenester (Kifid) er kompetent, er Tvisterudvalgets hjemmebutik ansvarlig for tvister, der hovedsageligt vedrører metoden til fjernsalg eller tjenester. præference godkendt. For alle andre tvister er det andet anerkendte tvistudvalg tilknyttet SGC eller Kifid.


Artikel 18 - Industrigaranti

1. Thuiswinkel.org garanterer overholdelse af bindende rådgivning fra Home Shopping-tvistudvalget af sine medlemmer, medmindre medlemmet beslutter at forelægge den bindende rådgivning til retten til gennemgang inden for to måneder efter afsendelsen. Denne garanti genoplives, hvis den bindende rådgivning er opretholdt efter domstolskontrol, og dommen, hvorfra dette er blevet synlig, er blevet endelig. Thuiswinkel.org betaler dette beløb til forbrugeren op til et maksimumsbeløb på € 10.000 pr. Bindende rådgivning. For beløb over 10.000 € pr. Bindende rådgivning betales 10.000 €. Thuiswinkel.org er forpligtet til at gøre alt for at sikre, at medlemmet overholder de bindende råd.
2. Anvendelsen af ​​denne garanti kræver, at forbrugeren indbringer en skriftlig appel til Thuiswinkel.org, og at han overfører sit krav på iværksætteren til Thuiswinkel.org. Hvis kravet på iværksætteren er mere end € 10.000, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav, for så vidt det overstiger beløbet på 10.000 € til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation betaler betalingen i sit eget navn og omkostninger. vil bede om dette i retten for at tilfredsstille forbrugeren.


Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser

Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse generelle vilkår og betingelser er muligvis ikke til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.


Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org vil kun ændre disse generelle vilkår og betingelser i samråd med forbrugerforeningen.
2. Ændringer i disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på en passende måde, idet det forstås, at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbudsperiode, vil den bestemmelse, der er mest gunstig for forbrugeren, have forrang.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Nederlandene
Postbus 7001, 6710 CB Ede, Nederlandene


Tillæg I: Formular til tilbagetrækning

Model tilbagetrækningsformular

(udfyld kun denne formular og returner den, hvis du vil trække dig ud af kontrakten)

a. Til: [iværksætternavn]
[iværksætterens geografiske adresse]
[iværksætterens faxnummer, hvis tilgængeligt]
[iværksætterens e-mail-adresse eller elektroniske adresse]

b. Jeg / vi * deler / deler * hermed, at jeg / vi * vores aftale angående
salg af følgende produkter: [betegnelse produkt] *
levering af følgende digitale indhold: [beskrivelse af digitalt indhold] *
levering af følgende service: [betegnelse af tjeneste] *,
ophævet / ophævet *

c. Bestilt den * / modtaget den * [ordredato med tjenester eller modtagelse med produkter]
d. [Forbruger (e) navn]
e. [Forbruger (e) adresse]
f. [Forbruger (e) signatur] (kun hvis denne formular indsendes på papir)

* Fjern det, der ikke gælder, eller udfyld det, der gælder.

at ansøge

ny hos salontotal.dk

glemt din adgangskode?

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Du modtager den en gang om ugen og er opdateret om de nyeste produkter, rabatkoder og tip & tricks. Og det allerbedste? 15 kr rabat, når du tilmelder dig!

Glemt din adgangskode?

Indtast din e-mail-adresse nedenfor. Vi sender dig derefter en ny adgangskode.